Güncelleme: TSİ     25 Ocak 2022 Salı     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
ihale ilanı

BOTAŞ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN 
YOLLARIN TAMİR VE TADİLATI İŞİ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) İSTANBUL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI 
KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ)


Güncelleme : 09:01:00 TSİ  22.07.2015
ihale ilanı
 
BOTAŞ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN 
YOLLARIN TAMİR VE TADİLATI İŞİ 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) İSTANBUL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI 
KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ)
BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü içinde bulunan yolların tamir ve tadilatı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye iliş-kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/91871
1- İdarenin
a)?Adresi : KOFÇAZ YOLU 7. KM MERKEZ/KIRKLARELİ
b)?Telefon ve faks numarası : 2882129084 - 2882146076
c)?Elektronik Posta Adresi : istisletme@botas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale?konusu yapım işinin
a)?Niteliği, türü ve miktarı : BOTAŞ Kırklareli Şube Müdürlüğü kapsamındaki otopark alanı,
lojman yolları, kilit taşı döşenmesi, ve yaya yolları, yürüyüş alanları vs. yerlerdeki mevcut betonla-rın kırım döküm işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartna-meden ulaşılabilir.
b)?Yapılacağı yer : BOTAŞ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOFÇAZ YOLU 7. KM
KIRKLARELİ
c)?İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3-?İhalenin
a)?Yapılacağı yer : BOTAŞ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOFÇAZ YOLU 7. KM
KIRKLARELİ
b)?Tarihi ve saati : 03.08.2015 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-cak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar O-dası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.?Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.?Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.?Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgi-lerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.?Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenici-lere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden , sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.?Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.?Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1.?İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini göste-ren belgeler.
4.4. Bu?ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühen-dislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.?Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+ Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK
5. Ekonomik?açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.?İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BİRİMİ KOFÇAZ YOLU 7. KM KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir.
7.2.?İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.?Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ KIRKLARELİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERAT SERVİSİ KOFÇAZ YOLU 7. KM KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.?İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine iha-le yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme İmzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.?İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.?Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12.?Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.?Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
SAYI: 404 B.İ.B. 22.07.2015

Okunma : 1746   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Kırklareli Web Tasarım  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.