Güncelleme: TSİ     25 Ocak 2022 Salı     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ BELEDİYESİ

TARAYICI VE MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI


Güncelleme : 08:46:00 TSİ  13.07.2015
 KIRKLARELİ BELEDİYESİ
 

TARAYICI VE MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun?19’uncu maddesine?göre?açık?ihale?usulü?ile?ihale?edilecektir.?İhaleye?ilişkin?ayrıntılı?bilgiler?aşağıda?yer?al-maktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/82838
1- İdarenin
a)?Adresi : KARACAİBRAHİM MAHALLESİ M. KEMAL BULVARI 3 39100
KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b)?Telefon ve faks numarası : 2882141045 -2882147919
c)?Elektronik Posta Adresi : kirklarelibelediyesi@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale?konusu malın
a)?Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)?Teslim yeri : KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLİĞİ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
c)?Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içerisinde istenilen malzemeler Kırklareli Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
3-?İhalenin
a)?Yapılacağı yer : KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS SALONU Karaca-ibrahim Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:3 39100 Merkez KIRKLARELİ
b)?Tarihi ve saati : 21.07.2015 - 14:00
4.?İhaleye?katılabilme?şartları?ve?istenilen?belgeler?ile?yeterlik?değerlendirmesinde?uygulanacak?kriterler:
4.1.?İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.?Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı oldu-ğunu gösterir belge,
4.1.1.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.?Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.?Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.?Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.?Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ?İhale konusu alımın tamamı veya bîr kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.?Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,
4.3.?Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.?Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.?İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.?İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2.?İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.?Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS SALONU Karacaibrahim Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:3 39100 Merkez KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.?İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale so-nucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.?İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.?Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12.?Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SAYI: 385 B.İ.B. 13.07.2015

Okunma : 1611   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Kırklareli Web Tasarım  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.