Güncelleme: TSİ     25 Ocak 2022 Salı     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ VALİLİK (2 KİŞİYLE) VE İL ÖZEL İDARESİ (2 KİŞİYLE) BİNALARINDA KAT HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TOPLAM (4 KİŞİLİK) VASIFSIZ İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Güncelleme : 09:16:00 TSİ  01.07.2015
KIRKLARELİ VALİLİK (2 KİŞİYLE) VE İL ÖZEL İDARESİ (2 KİŞİYLE) BİNALARINDA KAT HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TOPLAM (4 KİŞİLİK) VASIFSIZ İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI
 
KIRKLARELİ VALİLİK (2 KİŞİYLE) VE İL ÖZEL İDARESİ (2 KİŞİYLE) BİNALARINDA KAT HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TOPLAM 
(4 KİŞİLİK) VASIFSIZ İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI 
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kırklareli Valilik (2 Kişiyle) ve İl Özel İdaresi (2 Kişiyle) Binalarında Kat Hizmetlerinde Çalış-tırılmak Üzere Toplam (4 Kişilik) Vasıfsız İşçilik Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu i-hale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/82553
1- İdarenin
a)?Adresi : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b)?Telefon ve faks numarası : 2882141214 - 2882143040
c)?Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale?konusu hizmetin
a)?Niteliği, türü ve miktarı : 4 kişilik vasıfsız işçilik hizmeti, 5 ay süre ile.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)?Yapılacağı yer : Kırklareli Valilik ve İl Özel İdaresi Binaları
c)?Süresi : İşe başlama tarihi 01.08.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3-?İhalenin
a)?Yapılacağı yer : Karacaibrahim Mah. Mecidiye Sok. No: 67 Kırklareli İl Özel İ-daresi Hizmet Birimleri Binası, 3. Kat Toplantı Salonu
b)?Tarihi ve saati : 09.07.2015 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-cak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.?Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı oldu-ğunu gösterir belge,
4.1.1.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi o-dasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.?Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.?Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgile-rin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da ser-best muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.?Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.?Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi-len bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.?Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik?açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.?İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2.?İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.?Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.?İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan is-tekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.?İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.?Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.?Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer?hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
SAYI: 366 B.İ.B. 01.07.2015

Okunma : 1009   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Kırklareli Web Tasarım  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.